บริษัทนำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศ กรุ๊ป ออฟ เลเบอร์ จำกัด ได้ให้บริการเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าว ในด้านการนำเข้าแรงงาน MOU การปรับสถานะแรงงานบัตรชมพูเพื่อขอต่อใบอนุญาต(ตามมติคณะรัฐมนตรี) และบริการอื่นๆ เช่น การแจ้งเข้า-แจ้งออก เปลี่ยนนายจ้าง ต่ออายุวีซ่า รายงานตัวแรงงานต่างด้าว 90 วัน แจ้งที่พักอาศัย ทำพาสปอร์ต/ต่ออายุพาสปอร์ต ฯลฯ

 

เราพร้อมและยินดีให้บริการด้วยความจริงใจ โปร่งใส และตรวจสอบได้ Group of Labor สัญญาว่าจะทำเต็มที่ทุกขั้นตอนเพื่อให้นายจ้างได้แรงงานที่มีคุณภาพในเวลาที่สั้นที่สุดเท่าที่จะทำได้เนื่องจาก "เวลา" นั้นคือต้นทุนอย่างหนึ่งในการทำธุรกิจ การใช้บริการนั้นมีสัญญาบริการรองรับระหว่างนายจ้างและบริษัทฯซึ่งระบุขั้นตอน ระยะเวลา รวมถึงค่าบริการเป็นไปตามกฎหมายให้นายจ้างได้ศึกษา ก่อนลงนามเซ็นต์สัญญาบริการ

บริการ | Services

1. นำเข้าแรงงานต่างด้าว MOU และ เปลี่ยนสถานะเป็นแรงงานต่างด้าว MOU ภายใต้กรอบของกฎหมาย

 

เอกสารที่นายจ้างต้องเตรียมสำหรับใช้บริการ : 

- กรณีนายจ้างเป็นบุคคลธรรมดา : สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน / แผนที่ตั้งสถานที่ประกอบการ / เอกสารหลักฐานพิสูจน์ว่าประกอบกิจการจริง

- กรณีนายจ้างเป็นนิติบุคคล : สำเนาหนังสือรับรองบริษัท ที่คัดสำเนามาแล้วไม่เกิน 3 เดือน / สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / แผนที่ตั้งสถานที่ประกอบการ / เอกสารหลักฐานพิสูจน์ว่าประกอบกิจการจริง

2. บริการอื่นๆ

2.1 ต่ออายุใบอนุญาตทำงาน / ต่ออายุ VISA

- ใบอนุญาตทำงาน และ อายุ VISA ของแรงงานต่างด้าว มีอายุเต็มที่ไม่เกิน 2 ปี ควรรีบดำเนินการก่อนหมดอายุ

- การจ้างแรงงานต่างด้าวที่ใบอนุญาตทำงาน หรือ VISA หมดอายุนั้น ทำให้นายจ้างผิดกฎหมายซึ่งมีโทษปรับรวมถึงโทษจำคุก


2.2 เปลี่ยนนายจ้าง / แจ้งเข้า-แจ้งออก แรงงานต่างด้าว

- มักเป็นสถานการณ์ที่นายจ้างพบเจออย่างกระทันหัน การรีรอในการดำเนินการอาจทำให้นายจ้างถูกระวางโทษปรับตามกฎหมายได้ เนื่องจากเป็นสถานการณ์ที่มีกรอบเวลากำหนดไว้แคบมาก

2.3 แจ้งที่พักอาศัยแรงงานต่างด้าวให้เจ้าของสถานที่

2.4 รายงานตัวทุก 90 วัน พร้อมระบบแจ้งเตือน

2.5 ทำหนังสือเดินทาง และ ต่ออายุหนังสือเดินทาง